Mo-Plage, het nieuwe Versailles aan de Dijle

De kogel is door de kerk. Mo-Plage en bijhorend zwemding komt naar de Vaartkom. We noemen het nog even zwemding want het ging van bad naar kom, nu naar vijver en wie weet tussen nu en 2023 wat er nog allemaal zal veranderen om het er toch maar door te sleuren.

Wat wel al stevig veranderde is de prijs. Van 5 miljoen euro naar 11 en nu naar 12,3 miljoen euro. Het kan dus blijkbaar niet op als het op de centen aankomt. Nu, dat de Vaartkom een renovatie verdient is niet meer dan logisch. De geschiedenis en bestemming van de Vaart zelf is veranderd. Dat er dus flinke werken staan te gebeuren, met respect voor de eigenheid van de Kom, staat buiten kijf. De prijs daarentegen is wel een discussie waard.

Er wordt ons veel beloofd in de vrijgegeven video en dito statements maar er is wel al meteen een grote verkiezingsbelofte gesneuveld namelijk de burgerparticipatie. Het burgerpanel had geen veto, was samengesteld uit Leuvenaars van uit de hele stad en er waren dus 2 bewoners van het eigenlijke stadsdeel betrokken… Zo verdund de stad dus de stem van de bewoners. Door de eigenlijke bewoners geen meerderheid te geven in het panel kan tegenspraak geen stokken in de wielen steken.

Toen de bewoners naar de gemeenteraad kwamen om een vraag te stellen gaf de Zonneprins niet thuis. Ontwijkende antwoorden en steeds schermend met die geweldige burgerparticipatie werd de echte burgerparticipatie, gesteund door meer dan 800 handtekeningen van tafel geveegd. De oude Zonnekoning zal wel best tevreden zijn van zijn poulain.

Er zijn een aantal participatietijgers in de gemeenteraad die zich graag profileren met grote holle woorden om de schijn hoog te houden terwijl de modale Leuvenaar duidelijk de luchtkastelen ziet die worden voorgespiegeld.

Over die kastelen gesproken, Versailles is gebouwd op een moeras, dan zal een zwemding op een vervuild kanaal ook wel lukken voor deze meerderheid.

Tekst door Tom Goosens, bestuurslid Open Vld Leuven

 

QR codes voor Straatnaamborden

Gisteren stelde onze gemeenteraadsleden Lien & Alexandra op de commissie cultuur voor om op de Leuvense straatnaamborden QR codes aan te brengen. 

Wie de code scant met zijn smartphone, krijgt informatie over de geschiedenis van de straat en de herkomst van de naam. Dit kan leuk zijn voor toeristen, passanten en zelfs inwoners van de straat, te meer omdat verschillende van onze straten verwijzen naar bekende Leuvenaars die een verschil hebben gemaakt. Zo maken we ook het erfgoed van onze stad weer wat meer toegangkelijk! 

Het voorstel werd alvast positief onthaald door het stadsbestuur, en de opties worden bekeken. We houden jullie alvast op de hoogte!

Samenvatting Gemeenteraad 29 maart 2021

Wij hadden gisteren de gemeenteraad van maart. We willen u even informeren over onze aandachtspunten en opmerkingen over de behandelde punten van de zitting.

Onze eerste tussenkomst gaat over het aansluiten bij Safercities. Dit netwerk wil zorgen dat jongeren kunnen signaleren waar ze zich in de stad onveilig voelen of plekken aanduiden waar ze het leuk en veilig vinden. We kwamen hier maandag al even in de pers met ons voorstel. U vindt het artikel hier.

De gemeenteraad keurde unaniem het toetreden tot dit platform goed en de burgemeester en bevoegd schepen Corneille zullen dit verder uitwerken in een breder kader.

Ik ben enorm blij dat we met de hele gemeenteraad dit voorstel steunen. Het is al een eerste stap richting een volledig veilig Leuven voor iedereen. Ook zeer blij om te horen dat er aan een breder plan tegen geweld op meisjes en vrouwen wordt gewerkt, daar zullen wij alvast constructief aan meewerken”, aldus Alexandra Roumans.

Het volgende punt waar we tussen kwamen ging over het reglement betreffende de toegang tot de C3-zone Burchtstraat en Spaanse Kroon. We keuren dit mee goed maar we vragen wel dat er een vlotte procedure komt voor zorgverstrekkers (automatische toekenning) en de pakjesdiensten. We zullen hier verder rond werken in de commissie.

Het voorstel van meneer Debyser rond het extra aanduiden van de “boetevalstrikken” rond de ANPR-camera’s en vooral de aanduiding van de boete gevoelige plaatsen kan op onze steun rekenen. Zeker het evaluatieluik en het bijsturen van het beleid hiervan vindt onze fractie belangrijk. Wij steunen dus het voorstel maar wel met het oog op de verkeersveiligheid zodat die gehandhaafd blijft.

Aanpassing van het belastingreglement op de afgifte van administratieve stukken: het afleveren van een rijbewijs in bankkaartmodel wordt vrijgesteld van belasting indien het rijbewijs omwille van medische redenen wordt aangevraagd. Hier zijn we natuurlijk voor!

Er werden ook enkele nieuwe straatnamen goedgekeurd. Hier vroegen we om in de de toekomst ook zeker de Leuvense Isala van Diest (eerste Belgische vrouwelijke arts!) mee te nemen als kanshebber bij nieuwe straatnamen en/of pleinen. Blijkbaar was het even tussen de mazen van ons net gevallen, want dit is al het geval en we zullen dus binnenkort al kunnen afspreken op het Isala van Diest plein op de Hertogensite. 

Ook over mobiliteitsplan voor Wilsele-Dorp hadden we een aantal opmerkingen.We stellen ons toch veel vragen over het parkeerplan, zowel voor de buurt als voor de mensen die naar Leuven komen om te werken. Er wordt aangegeven dat er best wat woningen zonder garage zijn, waardoor de parkeerdruk gevoelig zou verhogen. We zijn heel blij met de verhoogde mogelijkheden rond deelwagens, maar eerst de shift en dan doorgedreven aanpassingen.

Hebben jullie nog vragen/opmerkingen? Laat het ons zeker weten (klik hier voor alle contactinfo).

Hoe de Groene Ridder de draak steekt met de Participatieprinses

Een Leuvens stadssprookje…

Er was eens, in een nog niet zo ver verleden, een groene ridder die het participeren hoog in het vaandel droeg. Die zag hoe de bestuurders van de fiere stad, vanuit hun rood-bruine 

Stadskantoor, het ene na het andere besluit namen zonder inspraak of samenwerking van haar burgers. Een knipje hier, een lusje daar, alles gebeurde met veel bravoure vanuit de toren maar vaak met bitter weinig animo naar wat de burger er van vond. 

Wij zijn verkozen, jullie, de burgers, hebben gesproken en wij besturen, besturen, besturen ons lekker rot de komende legislatuur”, zei de rode Oude Hertog. De oranje en rode prinsen en prinsessen knikten vrolijk mee. De andere ridders die verkozen waren, maar niet mee mochten regeren, zaten op de bank. Dat is nu eenmaal zo maar elk ideetje of mogelijke verbetering werd weggegromd door de rode Oude Hertog, onder geknik van de oranje en rode prinsjes en prinsesjes. Dat was niet zo flink…

De burgers vonden dat niet eerlijk, zij moesten flink werken voor hun stadstolcentjes te kunnen neerleggen. De andere ridders wilden meer ruimte geven aan de stem van de burgers. Niet enkel om de zes jaar maar ook bij belangrijke veranderingen binnen en buiten de stadsmuren! 

De groene ridderorde liet het niet aan hun hartje komen en vocht terug met allerlei flinke termen zoals burgerpanels, een democratieplan en het maken van de burgers tot co-producenten van lokaal beleid. Ook zou het meerjarenbeleid en de centen die eraan vast geklonken waren mee door de burgers actiever bepaald worden. In een verre kerker zat ze opgesloten,de participatieprinses, en die zou de groene ridder naar de stad aan de Dijle halen mocht hij het beleid mee kunnen bepalen.

Vijf lange jaren gingen verder voorbij en de rode Oude Hertog schoof een troonopvolger naar voor. Tijd voor de burgers om te kiezen. De ene ridderorde haalde al wat meer stemmetjes dan de andere maar uiteindelijk werd het de rode Jonge Hertog die koos voor zijn oranje vriendjes en jawel, de groene ridderorde. De zon bonk op hun harnas van burgerzin en vlijt! Nu zou alles voor de burgers eens flink veranderen.

Helaas, pindakaas, de participatieprinses werd nooit opgehaald. Te ver voor het elektrische paard van onze held. De planning voor het democratieplan is opgegeten door de kat. Lokaal beleid hoeft niet door burgers geproduceerd te worden. Die hebben het al druk genoeg met centjes te produceren, zodat de hogere belastingen en taksen betaald kunnen worden. Toch fijn dat de Jonge Hertog daar aan denkt, maar zeg nu zelf, wat zijn 50 gouden dukaten meer voor een mooie en dure stad zoals zij die aan de Dijle ligt. 

Wij zijn verkozen, jullie, de burgers, hebben gesproken en wij besturen, besturen, besturen ons lekker rot de komende legislatuur”, zei de rode Jonge Hertog. De oranje en rode prinsen en prinsessen knikten jolig mee en nu ook vrolijk de groene prinsen en prinsessen. Zij zaten nu ook naast de rode Jonge Hertog en vonden het goed zo.

Alhoewel, ik lieg, en das niet zo mooi van mij als bard. De rode Jonge Hertog wil graag zwemmen in openlucht. De keuze is simpel, een zwemkom met palm of eentje met bank.

Er is een burgerpanel, voor de wijk Vaartkom. Van de 14 burgers die er hun zegje mogen doen, zijn er 2 burgers die er ook daadwerkelijk wonen, de 12 anderen mogen beslissen over wat er niet in hun wijk, maar die van de Vaartkommers gebeurd. Als dat geen participeren is! Andere wijk eerst! 

Maar hoho, dit groepje is maar ééntje van de negen ‘experten’ die mee kiezen en een stem hebben. Zo is het gewicht al even verwaterd als de plek waar de zwemkom komt te liggen. Participeren is goed, beheren van de uitkomst is beter.

Zo is de jonge Hertog zeker dat hij zal kunnen zwemmen, niet gehinderd door de traantjes van de particpatieprinses, eenzaam in haar torentje in de verre kerker, hopend op een andere ridderorde uit de stad aan de Dijle om haar te komen redden…

Innovatie Uber Alles?

Open Vld Leuven hekelt reacties stadsbestuur op komst Uber.

Op 25 september werd Leuven verkozen als Europese innovatiehoofdstad. De reactie van het Leuvense stadsbestuur op de komst van het deelrittenplatform Uber naar Leuven getuigt niet van een grote innovatieve spirit, zo concludeert Open Vld Leuven. Ze roepen daarom het stadsbestuur op om met een open geest naar de toekomst te kijken.

Het Amerikaanse technologiebedrijf Uber komt naar Leuven, met hun innovatieve platform kunnen individuen en bedrijven personen vervoeren doorheen de stad, een systeem dat reeds talloze jaren in grootsteden over heel de wereld succesvol blijkt. Dankzij het Vlaamse Taxidecreet wordt de markt vrijgemaakt voor nieuwe spelers op deze markt. ‘Het beschermen van bepaalde sectoren houdt concurrentie en innovatie tegen’, zo klinkt het bij de Leuvense liberalen, die teleurgesteld reageren op de houding van het stadsbestuur.

Het Leuvense stadsbestuur is niet aan zijn proefstuk toe als het gaat om een paar bevoorrechte spelers speciale privileges toe te kennen, er is reeds een beschermingsmechanisme in voege dat bestaande bedrijven beschermt en nieuwe spelers moet buitenhouden. De klassieke argumenten die de stad aanhaalt mogen ook direct op stal, er komen namelijk geen cowboys op de weg. Er is nog steeds een vergunning vereist voor elke individuele chauffeur om zijn rijvaardigheid en dergelijke aan te tonen.

De maatregelen die de stad nu wenst te nemen om de taxisector te steunen zijn dan ook een achterhoedegevecht van de 20e eeuw. Er wordt onder andere gesproken over een kwaliteitslabel, maar ook Uber heeft een rating systeem dat ervoor zorgt dat ritten veilig en betrouwbaar zijn. Open Vld roept dan ook het stadsbestuur op om het geweer van schouder te wisselen en in te zetten op een gelijk en correct speelveld voor alle spelers, oud en nieuw.

“In plaats van deze innovatieve platformen te verwelkomen, trekt het stadsbestuur de protectionistische handrem aan door bepaalde sectoren een hand boven het hoofd te houden. Als een speler een betere en goedkopere dienst kan aanbieden dan worden alle Leuvenaars daar beter van”, aldus gemeenteraadslid Alexandra Roumans.

“De stad moet voor zichzelf de keuze maken aan wiens kant ze staat, die van de burger of die van de taxisector. De klassieke taxisector toont zich zelfverzekerd, de Leuvense inwoner zal zelf wel uitmaken welke speler het best inspeelt op zijn noden.” gaat Roumans verder.