Hoe de Groene Ridder de draak steekt met de Participatieprinses

Een Leuvens stadssprookje…

Er was eens, in een nog niet zo ver verleden, een groene ridder die het participeren hoog in het vaandel droeg. Die zag hoe de bestuurders van de fiere stad, vanuit hun rood-bruine 

Stadskantoor, het ene na het andere besluit namen zonder inspraak of samenwerking van haar burgers. Een knipje hier, een lusje daar, alles gebeurde met veel bravoure vanuit de toren maar vaak met bitter weinig animo naar wat de burger er van vond. 

Wij zijn verkozen, jullie, de burgers, hebben gesproken en wij besturen, besturen, besturen ons lekker rot de komende legislatuur”, zei de rode Oude Hertog. De oranje en rode prinsen en prinsessen knikten vrolijk mee. De andere ridders die verkozen waren, maar niet mee mochten regeren, zaten op de bank. Dat is nu eenmaal zo maar elk ideetje of mogelijke verbetering werd weggegromd door de rode Oude Hertog, onder geknik van de oranje en rode prinsjes en prinsesjes. Dat was niet zo flink…

De burgers vonden dat niet eerlijk, zij moesten flink werken voor hun stadstolcentjes te kunnen neerleggen. De andere ridders wilden meer ruimte geven aan de stem van de burgers. Niet enkel om de zes jaar maar ook bij belangrijke veranderingen binnen en buiten de stadsmuren! 

De groene ridderorde liet het niet aan hun hartje komen en vocht terug met allerlei flinke termen zoals burgerpanels, een democratieplan en het maken van de burgers tot co-producenten van lokaal beleid. Ook zou het meerjarenbeleid en de centen die eraan vast geklonken waren mee door de burgers actiever bepaald worden. In een verre kerker zat ze opgesloten,de participatieprinses, en die zou de groene ridder naar de stad aan de Dijle halen mocht hij het beleid mee kunnen bepalen.

Vijf lange jaren gingen verder voorbij en de rode Oude Hertog schoof een troonopvolger naar voor. Tijd voor de burgers om te kiezen. De ene ridderorde haalde al wat meer stemmetjes dan de andere maar uiteindelijk werd het de rode Jonge Hertog die koos voor zijn oranje vriendjes en jawel, de groene ridderorde. De zon bonk op hun harnas van burgerzin en vlijt! Nu zou alles voor de burgers eens flink veranderen.

Helaas, pindakaas, de participatieprinses werd nooit opgehaald. Te ver voor het elektrische paard van onze held. De planning voor het democratieplan is opgegeten door de kat. Lokaal beleid hoeft niet door burgers geproduceerd te worden. Die hebben het al druk genoeg met centjes te produceren, zodat de hogere belastingen en taksen betaald kunnen worden. Toch fijn dat de Jonge Hertog daar aan denkt, maar zeg nu zelf, wat zijn 50 gouden dukaten meer voor een mooie en dure stad zoals zij die aan de Dijle ligt. 

Wij zijn verkozen, jullie, de burgers, hebben gesproken en wij besturen, besturen, besturen ons lekker rot de komende legislatuur”, zei de rode Jonge Hertog. De oranje en rode prinsen en prinsessen knikten jolig mee en nu ook vrolijk de groene prinsen en prinsessen. Zij zaten nu ook naast de rode Jonge Hertog en vonden het goed zo.

Alhoewel, ik lieg, en das niet zo mooi van mij als bard. De rode Jonge Hertog wil graag zwemmen in openlucht. De keuze is simpel, een zwemkom met palm of eentje met bank.

Er is een burgerpanel, voor de wijk Vaartkom. Van de 14 burgers die er hun zegje mogen doen, zijn er 2 burgers die er ook daadwerkelijk wonen, de 12 anderen mogen beslissen over wat er niet in hun wijk, maar die van de Vaartkommers gebeurd. Als dat geen participeren is! Andere wijk eerst! 

Maar hoho, dit groepje is maar ééntje van de negen ‘experten’ die mee kiezen en een stem hebben. Zo is het gewicht al even verwaterd als de plek waar de zwemkom komt te liggen. Participeren is goed, beheren van de uitkomst is beter.

Zo is de jonge Hertog zeker dat hij zal kunnen zwemmen, niet gehinderd door de traantjes van de particpatieprinses, eenzaam in haar torentje in de verre kerker, hopend op een andere ridderorde uit de stad aan de Dijle om haar te komen redden…

Leuven ontvangt 345.000 euro voor stadsvernieuwingsproject

Elk jaar in december maakt minister van Stedenbeleid Bart Somers bekend welke stadsvernieuwingsprojecten geselecteerd zijn voor subsidies. Het gaat zowel om projectsubsidies als thematische stadsvernieuwingssubsidies. In totaal wordt net geen 9 miljoen euro besteed aan 7 projecten. Leuven behoort dit jaar tot de geselecteerden.

Pas sinds drie jaar krijgen thematische stadsvernieuwingsprojecten ondersteuning van Vlaanderen. Dit geeft steden de kans om projecten op te zetten rond een thema waarop zij vandaag nog geen afdoende antwoord hebben. Minister Somers koos als thema voor 2020 ‘data-gedreven digitalisering en transformatie’. Bart Somers: “De coronacrisis heeft het belang van digitalisering op scherp gesteld. Deze Vlaamse regering investeert dan ook massaal in digitale oplossingen voor maatschappelijke en economische uitdagingen. Als steden klaar willen zijn voor de toekomst, dan moeten ze durven innoveren en out-of-the box denken. Leuven heeft dat goed begrepen.”

“In september is onze stad nog door de Europese Commissie gekozen tot Europese Hoofdstad van de Innovatie 2020, en dat was duidelijk heel terecht. Met dit nieuwe project dat nu ook erkenning en ondersteuning krijgt uit Vlaanderen, zet Leuven zich opnieuw in de kijker als een stad die digitalisering omarmt”, aldus Open Vld gemeenteraadslid Lien Degol.

Leuven wil met dit project in kaart brengen welke lokale bedrijvigheid precies nodig is in de stad en de omliggende regio om een gezonde mix van hoog-, midden- en laaggeschoolde werkgelegenheid te verzekeren. Met behulp van een tool die continu wordt aangepast, helpt de stad bovendien met de ruimtelijke ordening: weinig hinderlijke bedrijven geïntegreerd in de stad, grootschalige en meer hinderlijke bedrijven op bedrijventerreinen. Voor dit project investeert Vlaanderen 345.000 euro in Leuven.

Eén van de voorbeelden aangehaald in het project betreft het gebied Parkveld in Heverlee dat aansluit bij de ambachtelijke zone en het researchpark. “Dat is geen onomstreden gebied”, aldus Open Vld gemeenteraadslid Alexandra Roumans. “Naast de invulling voor lokale bedrijven heeft Parkveld ook een zekere natuurwaarde en een functie als open ruimte die niet mag miskend worden. Via de tool die de stad door deze Vlaamse ondersteuning kan lanceren, kan dit allemaal perfect in kaart worden gebracht om zo tot de juiste beslissing te komen. Want meten is weten”, besluit Roumans.

Open Vld Leuven vraagt extra aandacht voor mensen met een beperking

Vandaag (3 december) is het internationale dag voor mensen met een beperking. Er leven ongeveer een miljard mensen met een beperking, soms klein, soms alles verstorend. Soms aangeboren, soms door een stom ongeval en soms door een zware ziekte veroorzaakt. Open Vld Leuven wil hier vandaag even extra bij stilstaan, net omdat stilstaan nog te vaak een reden is waarom mensen met een beperking te weinig kunnen deelnemen aan de samenleving.

Mobiliteit is in heel veel grote steden, waaronder Leuven, nog te vaak een probleem. “Het nemen van het openbaar vervoer is vaak een calvarietocht. Stoepen zijn, of in een slechte staat of dienen als fietsparking, waardoor er geen doorkomen aan is”, zo zegt bestuurslid van Open Vld Leuven Tom Goossens.

Ook worden nog te vaak worden de regels voor Universeel Design niet gerespecteerd (dat zijn de regels die ervoor zorgen dat het ook voor mensen met een beperking makkelijk is om zich te verplaatsten). Met onze fractie zullen we er blijven over waken dat alle nieuwe projecten qua gebouwen maar ook in de openbare ruimte voldoen aan dit concept”, zo zegt gemeenteraadslid voor Open Vld Lien Degol. “Wanneer je naar de stad komt, moeten gebouwen, stoepen en pleinen gewoon toegankelijk zijn voor iedereen. Een vanzelfsprekendheid zou je denken, maar in realiteit is dit vaak niet het geval. Dit is dan ook de reden waarom we hier als fractie blijven op hameren”, zo vult gemeenteraadslid Alexandra Roumans aan.

Daarnaast kan aandacht voor deze principes de stad ook wat geld besparen. “Door reeds vanaf het begin deze principes toe te passen, blijft de financiële impact beperkt en worden hoge kosten voor aanpassingen vermeden”, aldus Tom Goossens.

Als partij willen we ervoor zorgen dat mensen met een beperking, die het vaak al moeilijk genoeg hebben, ook kunnen genieten van onze prachtige stad zonder zich zorgen te maken hoe/waar ze ergens kunnen geraken.

Innovatie Uber Alles?

Open Vld Leuven hekelt reacties stadsbestuur op komst Uber.

Op 25 september werd Leuven verkozen als Europese innovatiehoofdstad. De reactie van het Leuvense stadsbestuur op de komst van het deelrittenplatform Uber naar Leuven getuigt niet van een grote innovatieve spirit, zo concludeert Open Vld Leuven. Ze roepen daarom het stadsbestuur op om met een open geest naar de toekomst te kijken.

Het Amerikaanse technologiebedrijf Uber komt naar Leuven, met hun innovatieve platform kunnen individuen en bedrijven personen vervoeren doorheen de stad, een systeem dat reeds talloze jaren in grootsteden over heel de wereld succesvol blijkt. Dankzij het Vlaamse Taxidecreet wordt de markt vrijgemaakt voor nieuwe spelers op deze markt. ‘Het beschermen van bepaalde sectoren houdt concurrentie en innovatie tegen’, zo klinkt het bij de Leuvense liberalen, die teleurgesteld reageren op de houding van het stadsbestuur.

Het Leuvense stadsbestuur is niet aan zijn proefstuk toe als het gaat om een paar bevoorrechte spelers speciale privileges toe te kennen, er is reeds een beschermingsmechanisme in voege dat bestaande bedrijven beschermt en nieuwe spelers moet buitenhouden. De klassieke argumenten die de stad aanhaalt mogen ook direct op stal, er komen namelijk geen cowboys op de weg. Er is nog steeds een vergunning vereist voor elke individuele chauffeur om zijn rijvaardigheid en dergelijke aan te tonen.

De maatregelen die de stad nu wenst te nemen om de taxisector te steunen zijn dan ook een achterhoedegevecht van de 20e eeuw. Er wordt onder andere gesproken over een kwaliteitslabel, maar ook Uber heeft een rating systeem dat ervoor zorgt dat ritten veilig en betrouwbaar zijn. Open Vld roept dan ook het stadsbestuur op om het geweer van schouder te wisselen en in te zetten op een gelijk en correct speelveld voor alle spelers, oud en nieuw.

“In plaats van deze innovatieve platformen te verwelkomen, trekt het stadsbestuur de protectionistische handrem aan door bepaalde sectoren een hand boven het hoofd te houden. Als een speler een betere en goedkopere dienst kan aanbieden dan worden alle Leuvenaars daar beter van”, aldus gemeenteraadslid Alexandra Roumans.

“De stad moet voor zichzelf de keuze maken aan wiens kant ze staat, die van de burger of die van de taxisector. De klassieke taxisector toont zich zelfverzekerd, de Leuvense inwoner zal zelf wel uitmaken welke speler het best inspeelt op zijn noden.” gaat Roumans verder.

Open Vld Leuven bezorgd over renovatie Leuvens stadhuis

Open Vld Leuven vraagt aan het Leuvense schepencollege om duidelijkheid te scheppen over de toekomst van het Leuvense stadhuis, dit na aanpassing het financieringsmechanisme op Vlaams niveau.

Enige tijd geleden kondigde het Leuvense stadsbestuur een grote en imposante renovatie aan van het bekend stadhuis van Leuven. Het stadhuis moet een een ‘open huis’ voor Leuvenaars en bezoekers worden waarbij de bnnentuin een groen en vrij toegangkelijk rustpunt middenin de stad moet worden. Samen met de Ladeuze bibliotheek en de Leuvense kathedraal is het stadhuis met zijn talloze details een van de bekendste trekpleisters van onze Dijlestad.

Er is in Vlaanderen een lange wachtlijst voor dergelijke renovaties. Om deze wachtlijst weg te werken besliste de Vlaamse regering, onder bevoegdheid van Minister Diependaele (N-VA), om een tijdelijke schorsing in te voeren van nieuwe dossiers en om eerst dus enkel nog lopende dossiers te behandelen. En wat blijkt nu? Het Leuvense stadhuis staat niet eens op die wachtlijst van lopende dossiers.

Voor de renovatie van het stadhuis zou de stad initieel 16 miljoen bijdragen, en nog eens 3 miljoen euro zou door de Vlaamse Regering worden voorzien. Maar dat komt dus op de helling. Is het dan game over voor het Leuvense Stadhuis?

Niet automatisch, aldus gemeenteraadslid en fractieleider voor Open Vld Alexandra Roumans: “Na wat onderzoek blijkt dat Minister Diependaele plant om tijdens de schorsing wel nog via ‘thematische oproepen’ specifieke dossiers op te nemen voor renovaties. Ik wil dan ook ten stelligste aan het stadsbestuur vragen om dit dossier van dichtbij op te volgen omdat de renovatie van ons mooie stadhuis anders op de lange baan dreigt te schuiven. De plannen voor de nieuwe invullig van het stadhuis zien er alvast geweldig uit, dus hopelijk kunnen we daar tegen 2027, wanneer de einde van de werken is gepland, allemaal van genieten!”

Open VLD Leuven vraagt krachtige maatregelen tegen onnodig geweld

Afgelopen week werd via sociale media een filmpje van nodeloos geweld en afpersing onder jongeren gretig gedeeld. Open Vld Leuven is verontwaardigd dat dit kan gebeuren in een stad waar de meeste mensen toch veilig en gelukkig met elkaar samenleven. Ondertussen is na onderzoek gebleken dat die gewelddaad geen alleenstaand feit is, maar eigenlijk overal in België voorkomt. Daarbij worden vooral jonge holebi’s geviseerd en afgeperst.

Alexandra Roumans, gemeenteraadslid: “We gaan dit als fractie zeker aanhalen in de verschillende commissies, die volgende week terug opstarten na het zomerreces. Het gaat hier ook niet om een losstaand feit, dergelijke problemen komen jammer genoeg al enkele jaren geregeld terug. Zo heeft de buurt rond het station een tijdje geleden last gehad van hangjongeren die mensen lastig vielen en was er ook sprake van overlast door straatraces die achter de wijk van het station werden georganiseerd.”, zo zegt Roumans[1]. “Uiteraard levert de Politie van Leuven uitstekend werk om de overlast te beperken, maar voor ons mag er nog een duidelijker signaal komen. Daarom hopen we dat het Leuvense parket dit incident met de nodige aandacht bekijkt en een strengere sanctie/straf  voorziet. We hopen dat het op die manier duidelijk wordt dat er in onze stad geen enkele vorm van geweld tolereerbaar is”.

Gemeenteraadslid Lien Degol treedt collega Roumans hier in bij en zal ook op de commissie diversiteit, sociaal beleid en jeugd extra maatregelen vragen om dit soort wandaden in de toekomst te vermijden. “Naar aanleiding van dit incident, denk ik ook dat we het beleid naar jongeren toe in het algemeen mogen (her)bekijken. We zien dat telkens dezelfde leeftijdsgroep, 12 tot 20-jarigen, steeds worden verleid tot baldadigheden. De probleemgroep wordt dus niet ouder en groeit over generaties heen”, zo zegt Degol. “En dat mogen we niet laten gebeuren. Corona mag geen reden zijn om alles op een lager pitje te zetten. We zien de problemen wel degelijk verergeren door de verveling die toeslaat bij de jongeren. Er zal dus terug snel in een hogere versnelling moeten geschakeld worden. Dit kan door bijvoorbeeld fysieke activiteiten te organiseren, waarbij er dus een uitlaatklep voor de jongeren kan worden voorzien. Maar ook door de ouders meer te betrekken en te sensibiliseren, kunnen we deze problemen voorkomen.”

Daarnaast heeft de stad de opdracht om meer mensen te sensibiliseren om klacht neer te leggen indien zij slachtoffer zijn van deze vorm van agressie”, aldus Jo Robbelein, politiek secretaris voor Open Vld Leuven. “Zwijgen is geen optie meer! Daarom verwachten we van de politie en het parket dat alle klachten serieus worden genomen. Pas zo zal het probleem sneller in kaart kunnen gebracht worden, waardoor er ook gerichter gereageerd kan worden en zo de echte daders aangepakt worden”, zo zegt Robbelein.

[1] Denk hierbij maar aan de 15-jarige Lukas Vanheerentals die in 2015 werd overvallen op klaarlichte dag aan het station (https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20151014_01919254).

Een Leuvense beeldenstorm

Na het tragische overlijden van George Floyd in de VS wordt het debat rond structureel racisme in de samenleving bij ons ook terug aangewakkerd. Een van de begrijpelijke side-effects daarvan zijn de oproepen tot het verwijderen van uitingen of herinneringen aan racisme in de publieke ruimte.

Het debat rond de beelden en busten van Leopold II, wiens wereldvisie en beleid niet bepaald humanistisch was, is, komt nu overal terug op. Mensen vinden het kwetsend en beledigend dat er nog altijd standbeelden en bustes van hem te vinden zijn in het straatbeeld, en dus de facto met goedkeuring van de instanties van de instellingen die ze daar laten staan of ze daar hebben geplaatst.

Het meest recente wapenfeit betrof een open brief van een reeks verenigingen, professoren en Sihame El Kaouakibi om de buste van Leopold II te verwijderen in de mooie leeszaal van onze Leuvense universiteitsbibliotheek. Gelukkig ging de rector van de KU Leuven ging hier reeds op in. Het weghalen is uiteraard makkelijk, maar wat zetten we in de plaats?

Voor mij inspireren standbeelden, maar ze herinneren mij ook aan het verleden. Ze doen ons nadenken waar we vandaan komen. Het standbeeld van Fonske, de Kotmadam, Erasmus en Justus Lipsius om er maar enkele te noemen herinneren ons aan het rijke verleden van alle knappe koppen die Leuven en haar inwonders hebben geïnspireerd.

Maar een update kan zeker geen kwaad. Laten we kijken hoe we onze standbeelden kunnen actualiseren, er zijn heus wel wat inspirerende figuren die wel wat extra aandacht mogen krijgen terwijl we Leopold II verwijderen.

Ik pleit alvast voor een buste van Isala Van Diest. Deze echte Leuvense heeft een robbertje uitgevochten met de KU Leuven omdat ze geneeskunde wilde studeren, maar dit niet mocht. In die tijd (1873) was er aan de faculteit echter nog geen plaats voor vrouwen. Uiteindelijk werd ze dokter via een buitenlandse universiteit en is ze een voorbeeld van wilskracht en doorzettingsvermogen. Tot op vandaag is ze, samen met advocate Marie Popelin, een voorvechter van vrouwrechten. Zo richtte ze samen met die laatste de Ligue belge du droit des femmes of de Belgische Liga voor Vrouwenrechten op die zich o.a. inzette voor voor de verwerving van het vrouwenstemrecht.

Daarnaast is een buste van een dokter, zeker in deze tijd waarin we nog steeds vechten tegen het corona-virus, een zeer krachtig signaal. Zo verwijderen we een standbeeld van iemand die veel doden op zijn geweten heeft met een standbeeld van iemand iemand die haar levenstaak bestond uit zorgen voor mensen.

Laten we dus onze Leuvenaars en Leuvense studenten inspireren met figuren zoals Isala. En vooral, laten we kritisch blijven tegenover ons verleden, en eruit leren voor vandaag.