Vorige week werd op initiatief van Rik Daems het decreet goedgekeurd dat toelaat aan de steden en gemeenten om kortingen en vrijstellingen te geven op de eigen gemeentelijke OV – opcentiemen Onroerende Voorheffing ( zie bijlage )

“Binnen de autonomie van de gemeente geeft dit een belangrijk instrument om leegstand tegen te gaan en wonen betaalbaar te maken voor singles, jonge gezinnen of gepensioneerden, een van de hoofdbekommernissen in onze Stad”stelt Rik Daems, “het wordt nu tijd om dit probleem concreet aan te pakken “.

Rik Daems heeft op de eerstvolgende gemeenteraad een praktisch voorstel ingediend. Het bouwt verder op de kwijtschelding OV die de Vlaamse regering recent besliste op voorstel van Vice Minister President Bart Tommelein waarbij de OV gedurende 5 jaar wordt vrijgesteld wanneer onbewoonbare panden bewoonbaar worden gemaakt, of wanneer leegstaande ruimtes boven winkels worden ingericht voor bewoning .

“De stad kan nu reeds beslissen dat ze de 10 jaar volgend op de 5 jaar van de Vlaamse regering, onder dezelfde voorwaarden, de OV kwijtscheldt wat meteen een belangrijk budget van 15.000 euro vrijmaakt voor het bewoonbaar maken van nu leegstaande ruimtes. Alleen inzake ongeschikte en onbewoonbare ruimtes gaat het over meer dan 500 bijkomende woongelegenheden volgens de Vlaamse inventaris “. 

Vlaamse inventaris ongeschikte en onbewoonbare woningen

 

  2015 2016 2017
  Adressen Entiteiten Adressen Entiteiten Adressen Entiteiten
Administratieve procedure VWC            
Leuven 68 336 65 336 80 325
Heverlee 10 30 8 28 9 23
Kessel-Lo 6 15 7 18 7 18
Wilsele 2 2 2 33 2 33
Wijgmaal 0 0 0 0 0 0
Subtotaal 1 86 383 82 415 98 399
             
Artikel 135 NG            
Leuven 18 56 18 82 18 121
Heverlee 3 9 1 1 2 3
Kessel-Lo 4 6 4 6 3 5
Wilsele 2 2 3 3 2 2
Wijgmaal 1 1 1 1 0 0
Subtotaal 2 28 74 27 93 25 131
             
Totaal 114 457 109 508 123 530

Het aantal leegstaande ruimtes in of boven winkels zit slechts deels in deze cijfers vervat. Er bestaat, voor zover bekend, niet echt een inventaris in deze. Men kan er wel van uitgaan dat de voorgestelde maatregel al snel over een kleine duizend wooneenheden zou kunnen gaan.

“Er is hier ongetwijfeld ook een opportuniteit om wonen voor singles in onze stad betaalbaar te maken wanneer we wonen boven winkels mogelijk maken, en desgevallend de bouwverordening licht aanpassen om kleinere wooneenheden toe te laten ”stelt Rik Daems, die vervolgt “bovendien is deze maatregel zeker uitvoerbaar gezien de Vlaamse Regering de aanzet geeft “.

De maatregel kent pas na zes jaar een budgettair effect voor de Stad omdat de Vlaamse Regering de inkomstenderving voor de eerste vijf jaar dekt. Bovendien zal  dan de kost beperkt zijn omdat de ondertussen bewoonde panden ook belastinginkomsten zullen opbrengen via de nieuwe bewoners.

Men kan bovendien een neerwaardse druk op de prijzen verwachten wanneer er een belangrijk aantal wooneenheden bijkomen.

“Dit is slechts een eerste heel  concrete maatregel inzake leegstand en betaalbaar wonen die de Stad meteen kan nemen.  Reden waarom ik bijkomend voorstel nu reeds in een speciale adviesgroep ook andere maatregelen voor te bereiden inzake de eerste woning voor jonge gezinnen, betaalbaar houden van wonen voor gepensioneerden met een bescheiden pensioen of specifieke buurten waar een inspanning veel resultaat kan opleveren “stelt Daems “het volstaat om nu concreet de handen aan de ploeg te slaan en niet verder gewoon toe te kijken hoe het probleem voor de Leuvense burger alleen maar groter wordt”besluit hij.