Het Circulatieplan blijft controverse opwekken door verschillende interpretaties inzake bereikbaarheid en leefbaarheid van de Stad. En steevast wordt een ernstig, open en publiek debat hierover door het College weggewuifd ( cfr de recente vraag van Raadslid Ponsaerts en vele andere om  nu eens eindelijk een fatsoenlijke evaluatie te maken )

Recent nog werd  door het Vestencomité indrukwekkende data bekend gemaakt. De luchtkwaliteit op de vesten is onrustwekkend en het circulatieplan ( C-plan ) biedt geen garantie op daling luchtvervuiling, wel integendeel, luidens het zogenaamde Vestencomité, dat harde argumenten aanvoert.

Het Vestencomité stelt immers dat er weinig wetenschappelijke evidentie bestaat dat het C-plan de verwachte wonderlijke effecten kent waarover zoveel misbaar wordt gemaakt  door het stadsbestuur. De inwoners van de vesten, die bijkomende trafiek te verduren krijgen, worden benadeeld en gediscrimineerd ten opzichte van andere stadsdelen. LKN2030 en SVL springen creatief om met interpretaties van meetresultaten luchtkwaliteitsmetingen (zwarte koolstof of roet). ( bron: info Vestencomité )

“Het spreekt voor zich dat wanneer je verkeersstromen op een ondoordachte manier wijzigt er onvoorziene effecten opduiken, en dat er inderdaad Leuvenaars zullen gediscrimineerd worden omdat zij bijkomende trafiek te verduren krijgen daar waar anderen er dan weer wel bij varen “stelt Rik Daems “Vraag is of dit allemaal wel eerlijk en proportioneel gebeurt, en of de bereikbaarheid en leefbaarheid van de stad er wel bij vaart “concludeert hij.

Ook vele andere actoren, Handel, Horeca, de Zorgsector, een groot aantal bewoners hebben een veelheid aan opmerkingen en bedenkingen inzake bereikbaarheid en leefbaarheid van de Stad als gevolg van het Circulatieplan. Anderen zijn dan weer grote voorstander.

“Het debat over het Circulatieplan wordt nu, vaak subjectief en suggestief, via de media gevoerd, of verstikt in de quasi de facto beslotenheid van diverse commissies “stelt Rik Daems, “Het is duidelijk dat er nood is aan een publiek debat met pro en contra argumenten, met als doel de bereikbaarheid en leefbaarheid van de Stad te optimaliseren en verbeteren.”

Daems stelt verder: “Er zullen onmiskenbaar positieve effecten zijn van het Circulatieplan, maar de echte vraag is of ze opwegen tegen de nadelen die steeds meer naar boven komen, en of er niet dringend en meteen grondige aanpassingen moeten aangebracht worden die de bereikbaarheid en leefbaarheid wél ten goede komen “

Daarom vordert Open Vld een publieke hoorzitting waarbij alle voornoemde actoren de kans krijgen hun bedenkingen, informatie en voorstellen op een open wijze te delen met de leden van de gemeenteraad. En deze hoorzitting, met voor- en tegenstanders te organiseren in het kader van een gemeenschappelijke commissie, waarbij voornoemde actoren het woord krijgen, en dit uiterlijk in de maand mei.

“Trop is teveel “stelt een boze Rik Daems “het moet gedaan zijn dat het Stadsbestuur zich wegsteekt achter halve waarheden en gebeurlijk fake news van diverse kanten “, en besluit “enkel een open en bloot debat met alle actoren kan een draagvlak bouwen waar elke Leuvenaar beter van wordt “.