Verleden week meldde Luc Ponsaerts, OCMW-raadslid voor Open Vld/Leuven+ reeds dat het OCMW Leuven er niet in geslaagd is om de deadline voor de meerjarenplanning en de begroting te halen en de vereiste documenten dus niet tegen 15 januari 2014 digitaal kan bezorgen aan het Agentschap voor Binnenlands Bestuur. Ondertussen is ook gebleken dat zowel het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven (AGSL) en het Autonoom Gemeentebedrijf Museum (AGM) de door Vlaanderen opgelegde einddatum niet zullen halen.

Met andere woorden niet alleen het OCMW maar ook de autonome gemeentebedrijven in Leuven hebben hun huiswerk niet tijdig gemaakt! Het argument dat de Vlaamse overheid de termijnen wel zal gaan verlengen omdat een aantal kleinere gemeenten hun meerjarenplanning en budget ook nog niet klaar hebben, is volgens Open Vld/Leuven+ een onterecht excuus om slecht bestuur goed te praten.

De ingewikkelde BBC-regelgeving is van toepassing op alle 308 gemeente- en OCMW-besturen, alle Vlaamse provincies en alle autonome gemeente- en provinciebedrijven in Vlaanderen. Het merendeel betreft kleine gemeenten met een zeer beperkt ambtenarenkorps met weinig personeelsleden met een hogere opleiding (niveau A’s). Een derde van de Vlaamse gemeenten heeft minder dan 10.000 inwoners, 73 % van de gemeenten heeft minder dan 20.000 inwoners. Dit betekent dat zij slecht kunnen rekenen op enkele tientallen personeelsleden waarvan vaak amper 1 à 2 mensen een hoger opleiding hebben genoten. Van hen wordt evenzeer verwacht dat zij zich aan de termijnen houden als van het bestuur van Leuven, de vierde Vlaamse stad, die een groot en goed opgeleid ambtenarenkorps heeft (meer dan 1000 personeelsleden waarvan 119 niveau A’s) en waarbij zeker AGSL niet kan klagen over de eigen bestaffing.

Dat dit bovendien gebeurt binnen een meerderheid die reeds 18 jaar aan de macht is en dus het klappen van de zweep dient te kennen is des te schrijnender. Van onbehoorlijk bestuur gesproken!

 “Het stadsbestuur vraagt de gemeenteraad volgende week niet alleen om een “blanco cheque” te geven door de bijdragen van de stad voor het OCMW en de autonome gemeentebedrijven goed te keuren zonder dat de raadsleden weten wat er met deze bijdragen zal gebeuren. Het niet-naleven van de door Vlaanderen opgelegde termijnen kan bovendien zware gevolgen hebben voor de subsidies waar de stad Leuven voor in aanmerking komt.” Ondanks het feit dat Leuven kan rekenen op veel inkomsten uit de personenbelasting aangezien de meerderheid van haar inwoners hoogopgeleiden zijn en het feit dat ook bijna alle retributies in onze stad enorm verhoogd worden vanaf volgend jaar, bestaat de ontvangstenkant van de begrotingen uit een zeer hoog aantal subsidies. Open Vld/Leuven+ begrijpt dan ook niet dat het stadsbestuur deze zomaar roekeloos op de helling zet door haar werk, waarvan de te behalen termijnen reeds jaren bekend zijn, niet op tijd af te ronden.”