Deze week werd in Commissie in het Vlaams Parlement het voorstel van decreet tot invoering van sociale impact obligaties ( SIO ) eenparig goedgekeurd.

SIO’s zijn een vorm van Alternatieve Financiering voor het bereiken van sociale en maatschappelijke doelstellingen die vandaag niet of nauwelijks aangepakt kunnen worden. Onder meer bij gebrek aan financiering.

Dit voorstel van decreet werd ingediend op initiatief van twee Leuvense Vlaamse Parlementsleden, de heren Parys ( N-VA )  en Daems ( Open Vld ). De heer Daems, tevens gemeenteraadslid,  is Voorzitter van de Commissie Alternatieve Financiering van het Vlaams Parlement.

Het voorstel van decreet laat uitdrukkelijk toe dat ook op lokaal/stedelijk vlak SIO’s worden mogelijk gemaakt. Open Vld en N-VA willen dan ook dat Leuven dé voortrekker wordt in deze innovatieve vorm van financieren voor het  bereiken van sociale maatschappelijke objectieven.

Een SIO op stedelijk niveau is een contract tussen publieke en private partijen, waarbij de Stad  een probleem detecteert en doelstellingen definieert.

Sociale partijen die vernieuwende programma’s willen uitproberen om aan die doelstelling tegemoet te komen, vormen een team met sociale investeerders die dergelijke projecten financieren.

Als een innovatieproject een vooraf afgesproken en meetbare doelstelling haalt, pas dan betaalt de Stad  de maatschappelijke investeerders terug met een beperkte rente.

Er zijn in Leuven wellicht meerdere privé-instanties met beschikbaar kapitaal die bereid zijn te investeren in sociale projecten. Die privé-instanties willen hun kapitaal echter vaak alleen investeren als er stRikt afgesproken doelstellingen vooropgesteld worden en op basis van bewezen resultaten.

Voor sociale projecten zit de winst erin dat nieuw kapitaal wordt aangetrokken dat in voorfinanciering voorziet. Voor de Stad  bestaat het voordeel erin dat ze alleen betaalt als een project bewezen resultaten oplevert en daarbij vaak ook andere toekomstige kosten uitspaart.

Voor de maatschappelijke investeerders zit de winst in het feit dat ze investeren in maatschappelijk relevante projecten en dat deze ook een rendement opleveren.

“Leuven moet voortrekker worden in het opzetten van stedelijke SIO’s. Op die wijze kunnen we prangende maatschappelijke problemen op een doeltreffende wijze aanpakken. En dit over de partijgrenzen heen. Ik denk hierbij concreet aan zaken zoals kinderarmoede, jeugddelinquentie of druggebruik. “stelt Rik Daems, fractieleider Open Vld in de gemeenteraad,”Een goed voorbeeld zou het bestrijden van intra familiaal huiselijk geweld kunnen zijn. Waarvan maar al te vaak  de zwaksten, vrouwen en kinderen het slachtoffer zijn. En waarvan in Leuven op jaarbasis meer dan 1.000 meldingen worden gemaakt. En wellicht is dit nog een serieuze onderschatting”vervolgt Rik Daems, “het fors terugdringen van dit ernstig probleem via een project met SIO zou een zegen zijn voor onze stedelijke samenleving, en vooral voor de zwaksten hierin “besluit Rik Daems, die er op rekent dat net zoals in het Vlaams Parlement alle partijen hierin zullen meegaan.

“Maar al te vaak wordt er binnen onze Stad naar de hoger Overheid gewezen om aan te geven dat bepaalde zaken niet opgelost geraken. Hier hebben we nu de mogelijkheid om in samenwerking met diezelfde Overheid een aantal ernstige maatschappelijke problemen aan te pakken op een efficiënte manier en waarbij het financieel risico voor de Stad beperkt is tot het effectief bereiken van de doelstelling “stelt Zeger Debyser, fractieleider N-VA in de gemeenteraad, “bovendien kunnen we als Vlaams kenniscentrum het schoolvoorbeeld worden van innovatieve financieringsmethodes met grote maatschappelijk meerwaarde “vervolgt Zeger Debyser, “in een Stad zoals Leuven zijn alvast alle actoren aanwezig om maatschappelijk projecten met SIO vorm te geven, alleen moeten we het dan ook doen”besluit Zeger Debyser.