Minister belooft om probleem tijdig op te lossen

Als Leuven de kaap van 100.000 inwoners overschrijdt, dreigt het samen met de stad Brugge een pak minder middelen te krijgen uit het Gemeentefonds. Dat berekenden Vlaamse Volksvertegenwoordigers Rik Daems en Mercedes Van Volcem. “Leuven zou 3,2 miljoen euro verliezen en Brugge zelfs 17 miljoen euro.” Ze ondervroegen de minister hierover in het Vlaams Parlement. Die beloofde om tijdig met een oplossing te komen.

Het Gemeentefonds is een belangrijke inkomstenbron voor de Vlaamse steden en gemeenten. De middelen worden onder de gemeenten verdeeld op grond van enkele maatstaven. Deze liggen verankerd in een decreet. Concreet zijn verschillende Vlaamse steden onderverdeeld in meerdere categorieën, waarbij elke categorie een zeker percentage van de middelen uit het Gemeentefonds krijgt. “Zo zit Brugge in de categorie van steden met een inwonersaantal tussen 100.000 en 200.000,” zeggen Daems en Van Volcem. “Voorlopig als enige stad in die categorie.”

Meer inwoners, minder middelen

Probleem is echter dat de kans reëel is dat Leuven op relatief korte termijn de kaap van 100.000 inwoners ook zal ronden. “Leuven zou dan een categorie stijgen, maar zou daardoor minder geld krijgen dan vandaag,” berekenden Daems en Van Volcem. “Ook Brugge zou heel wat minder middelen krijgen, omdat het Leuven naast zich krijgt in de tweede categorie.”

Op vraag van Daems en Van Volcem bevestigde minister Homans dat Leuven en Brugge inderdaad heel wat minder middelen zouden krijgen als Leuven een categorie zou opschuiven. “Als Leuven doorschuift van de derde naar de tweede categorie zou het 3,2 miljoen euro minder krijgen en Brugge zelfs 17 miljoen euro minder,” zeggen Daems en Van Volcem. “Dat is natuurlijk onaanvaardbaar en daarom vragen we aan de minister om nu al te werken aan een oplossing.”

Verdeelcriteria Gemeentefonds actualiseren

Ook de minister gaf aan dit niet te willen en ze beloofde indien nodig kort op de bal te zullen spelen. Rik Daems stelt alvast voor om het decreet dat de middelen uit het gemeentefonds te bespreken in de commissie decreetsevaluatie. “Het wordt tijd om dit decreet te actualiseren. Want behalve Leuven en Brugge, dreigen ook vele andere gemeenten in de toekomst meer of minder middelen te krijgen, zeker als er nieuwe fusies zouden komen.”