Hoe werkt de gemeenteraad ?

Gemeenteraad

De gemeenteraad in Leuven telt 45 gemeenteraadsleden die verkozen zijn door de kiezers. De gemeenteraad vergadert zo dikwijls als noodzakelijk. De gemeenteraad moet wel minstens tien keer per jaar vergaderen, wat doorgaans neerkomt op één keer per maand.

De voorzitter van de gemeenteraad is bevoegd voor het bijeenroepen van de gemeenteraad en stelt de agenda van de vergadering op.

In tegenstelling tot vroeger is de burgemeester niet meer van rechtswege de voorzitter van de gemeenteraad. Dit is echter wel het geval in Leuven, waardoor er mogelijk problemen kunnen ontstaan.

Open Vld Leuven pleit voor een andere voorzitter dan de burgemeester. Pas dan kan de gemeenteraad objectief en efficient geleid worden.

De voorzitter wordt verkozen op de installatievergadering bij geheime stemming.

De raadszittingen zijn openbaar behalve voor de behandeling van dossiers over persoonlijke aangelegenheden. Ze vangen aan om 19u00. Iedereen kan ze dus live volgen in het stadhuis op de Grote Markt. U kan ze ook live volgen via een internetstream.

Commissies

Tijdens de gemeenteraadszittingen moeten veel beslissingen genomen worden. Veel tijd om complexe onderwerpen diepgaand te bespreken, is er vaak niet. Om deze dossiers goed voor te bereiden, kan de gemeenteraad commissies oprichten.

Commissies hebben als taak de besluitvorming in de gemeenteraad voor te bereiden. Elke commissie werkt rond haar eigen beleidsterreinen. Bepaalde thema’s en/of belangrijke dossiers worden eerst grondig besproken. Pas dan worden ze aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd. De commissies geven dus advies aan de gemeenteraad, maar hebben geen beslissingsrecht.

Het meeste (voorbereidende) werk gebeurt in de minder bekende, maar heel belangrijke commissies.

Ook de maandelijkse commissievergaderingen zijn openbaar.  Verslagen van de commissies zijn beschikbaar op de website van Stad Leuven

 • Algemene verenigde commissies
 • Bureau van de Raad
 • Openbare werken
 • Financiën
 • Sport, handel en landbouw
 • Cultuur, deeltijds kunstonderwijs, gelijke kansen, diversiteit en Noord-Zuidwerking
 • Leefmilieu, openbaar groen, begraafplaatsen en stadsreiniging
 • Economie, wonen, werk en onderwijs
 • Ruimtelijke ordening en monumentenzorg
 • Sociale zaken, studentenzaken, senioren en OCMW-aangelegenheden
 • Feestelijkheden, toerisme, burgerzaken en jeugd
 • Personeel en organisatie
 • Veiligheidsbeleid
 • Bijzondere evaluatiecommissie

De fractie

De 45 gemeenteraadsleden zijn lid van een politieke partij. In de gemeenteraad verenigen ze zich in fracties. Dat gebeurt volgens de lijsten waarop ze door de kiezers zijn verkozen. Een gemeenteraadslid kan slechts deel uitmaken van één fractie. Op dit ogenblik telt de Leuvense gemeenteraad 6 fracties.

De meerderheid wordt vertegenwoordigd door CD&V en SP.A. De oppositie bestaat uit Groen, N-VA, Vlaams Belang en Open Vld.

De Open Vld-fractie groepeert de 3 Open Vld-verkozenen:

[show-team category=’gemeenteraad’ url=’active’ layout=’grid’ style=’img-square,text-left,img-above,3-columns’ display=’photo,position,social,freehtml,location,email,telephone,name’ img=’100,100′]

Fractievoorzitter

De Open Vld-fractieleden hebben Rik Daems als hun fractievoorzitter verkozen. De fractievoorzitter leidt de fractie, voert de besprekingen aan tijdens de gemeenteraadszittingen, vertegenwoordigt de fractie en is verantwoordelijk voor het uitdragen van haar beslissingen en standpunten.