Het burgerinitiatief betwist dat er een probleem is in de betrokken wijken en een blauwe zone zou volgens hen sowieso geen oplossing bieden, het is eerder een verdoken manier om nieuwe belastingen te innen.  De bewonerskaarten zijn immers heel duur, zeker in vergelijking met andere steden.  Zij verzoeken de gemeenteraad ook om

  1. de gedoogperiode in de ingevoerde blauwe zone te verlenging aangezien het stadsbestuur laattijdig en gebrekkig communiceerde en dit tijdens de vakantieperiode waardoor vele burgers na hun verlof verrast werden door de invoering van de blauwe zone
  2. een adviesraad op te richten waarin bewoners van de betrokken wijken en experten vertegenwoordigd zijn om alzo een gedragen parkeerbeleid uit te werken.

Open Vld steunt het burgerinitiatief en feliciteert de initiatiefnemers met de handtekeningenactie, de infovergadering en de enquête. Er is door hen meer informatie bij de burgers verzameld dan het stadsbestuur ooit heeft vergaard. Het is niet de eerste keer dat er een gebrek aan informatie en inspraak is: de stadsmonitor heeft dat al vaak aangetoond. Ook het bestaan van vele buurtcomités en van dit burgerinitiatief laat zien dat het echt een probleem is op vlak van informatie en inspraak.  Enkel communiceren via een papiertje dat in de brievenbus wordt gestoken is ook niet de juiste manier.  Het is beter om rechtstreeks met mensen te praten via bijvoorbeeld informatievergaderingen. Het college kan dan ook meer uitleg geven en vragen beantwoorden. Een briefje in de bus steken is mensen voor voldongen feiten plaatsen niet inspraak aan de burgers bieden.

Het enige waarop het college zich baseert om een blauwe zone in te voeren, zijn enkele klachten van bewoners. De raadsleden hebben die klachten echter nooit gezien. Het college verwijst ook naar het mobiliteitsplan, maar dit plan wordt momenteel herzien. Hiervoor is een budget gereserveerd en er worden studies verricht. Het was beter geweest eerst die studies af te wachten en een mobiliteitsplan voor geheel Leuven op te zetten in plaats van per wijk willekeurige beslissingen te nemen. Duidelijk is dat deze beslissing invloed heeft op andere buurten. Het college moet een beleid voor de gehele stad voeren.

De burgemeester beweert dat er geen weerstand was bij het invoeren van de blauwe zone binnen de stadsring.  Dit is omdat binnen de ring, in tegenstelling tot in Kessel-Lo, alle straten meteen onder hetzelfde regime vielen. De burgemeester spreekt zichzelf tegen als hij zegt geen uitstel te willen geven vanwege het daarmee ongelijk behandelen van wijken.

De fractie heeft al vaker gezegd dat de prijs voor de bewonerskaarten veel te hoog is. In Leuven wordt bezit in plaats van gebruik belast. De fractie is daartegen. Tijdens de vorige legislatuur deed de fractie al regelmatig voorstellen voor een rechtvaardiger manier van belasten. De meerderheid wees dit steeds af.

De fractie geeft een volmondig ja aan het voorstel van het buurtcomité voor de oprichting van een adviesraad. Dit voorstel zou voor ons zelfs nog verder mogen gaan: de stedelijke adviesraad zou moeten bestaan uit vertegenwoordigers uit gans Leuven en moeten meewerken aan een mobiliteitsplan voor de gehele stad en alle deelgemeenten. Het globale plaatje moet het uitgangspunt zijn voor beslissingen.

Tot slot moet de bevoegdheidsverdeling op het gebied van mobiliteit duidelijker worden. Nu zijn bevoegdheden verdeeld over meerdere schepenen, met name de schepen van ruimtelijke ordening, de schepen van openbare werken en de burgemeester.

De opmerking van de burgemeester dat in commissies veiligheid nooit opmerkingen zijn gemaakt over de invoering van de blauwe zone toont aan dat de bevoegdheidsopdeling inderdaad een probleem is. In de commissie openbare werken werden immers uitgebreid opmerkingen geformuleerd, er werd zelfs door een lid van de meerderheid gevraagd om tijdig en uitgebreid te communiceren naar de burgers over het invoeren van de blauwe zone.

De informatieverstrekking door het college: de opmerkingen van de voorzitter tonen hoogstwaarschijnlijk aan dat communiceren via alleen papier niet de juiste manier is. Het gaat om het rechtstreeks met mensen praten via bijvoorbeeld informatievergaderingen. Het college kan dan uitleg geven. Dat is beter dan een briefje te sturen waarin voldongen feiten staan.