Stad Leuven is van plan om de de thermografische kaart van Leuven binnenkort online te zetten. Open Vld heeft vragen bij over de privacy en vraagt aan het College van Burgemeester en Schepenen om vooraf advies te vragen aan de privacycommissie. Zo kunnen eventuele problemen vermeden worden

De gemeenteraad,

Overwegende de mededeling op de commissie leefmilieu van 14/01/2015 dat de thermografische kaart van Leuven binnenkort 24/24 en 7/7 online door iedereen raadpleegbaar is simpelweg door middel van het ingeven van een adres (straat en huisnummer);

Overwegende dat het in deze moderne tijden perfect mogelijk is om applicaties te ontwikkelen die er voor zorgen dat persoonlijke gegevens enkel via e-id beschikbaar kunnen gesteld worden;

Overwegende dat ieder individu het recht heeft om zich ten aanzien van iedere andere burger te beroepen op de eerbiediging van zijn privé- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie maar ook ten aanzien van de overheden;

Overwegende dat iedere indringing in het privéleven en/of woning van een individu dus een inbreuk kan zijn op de artikelen 8 van het EVRM en artikel 22 van de Grondwet.

beslist :

het College van Burgemeester en Schepenen de opdracht te geven :

  • aan de privacycommissie een officieel advies te vragen omtrent het online plaatsen van de thermografische kaart en deze voor iedereen publiek toegankelijk te maken;
  • dit advies op een volgende gemeenteraadszitting te agenderen.

alvorens over te gaan tot het daadwerkelijk online openbaar ter beschikking stellen van deze kaart met thermografische gegevens.

Namens Open VId,

Sabine Bovend’aerde, Rik Daems