Een omzendbrief van de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur legt spelregels op inzake gebruik van publieke middelen om de burger  te informeren over de activiteiten van het Stadsbestuur. En misbruiken in verkiezingstijd te voorkomen.

“zonder daarom afbreuk te doen aan een aantal initiatieven zien we een markante versnelling in de aankondigings- en activiteitendrang van het schepencollege “stelt Rik Daems, “zo ondermeer een robotfestival dat aan de stad een half miljoen euro mag kosten, een ( toch wel erg late ) zonaarleuven-campagne die 250,000 euro kost, de aankondiging van een ( dure ? ) campagne voor Leuven als Culturele Hoofstad in 2030, dus over 12 jaar, enkele tientallen straten die (verkiezings)asfalt mogen verwachten, na meerdere intrieste betonnen jaren in extremis een groene verfraaing op het De Somer plein,  en ga zo maar door “vervolgt hij.

Telkens worden de betrokken schepenen uitvoerig in de schijnwerper geplaatst met medewerking van  de communicatiekanalen van de Stad. We zien een spervuur  aan officiele persmededelingen. Het zijn zeker verkiezingen zal men dan denken … hoewel.

“het gebruik van stedelijke communicatiekanalen voor promotie van de zittende meerderheid is door deze omzendbrief uitdrukkelijk verboden, zeker in verkiezingstijd “stelt Rik Daems, “tenslotte is het niet met de centen van de belastingbetaler dat er reklame moet gemaakt worden voor leden van het schepencollege “vervolgt  Rik Daems, die zich zichtbaar ergert aan de steeds grotere bedragen die worden uitgetrokken.

Reden waarom de omzendbrief op de gemeenteraad werd geagendeerd door de Open Vld’er. Om er iedereen uitdrukkelijk attent op te maken en het college zich formeel te zien engageren de spelregels te respecteren.

“Temeer omdat naar verluid elke schepen bij de opmaak van de begroting een budgettaire enveloppe ter beschikking zou kunnen krijgen voor “nieuwe”initiatieven. Lees promotie in verkiezingstijd op kosten van de belastingbetaler. Niet dus.”stelt Rik Daems, “als er al middelen beschikbaar zijn, en die zijn er, kan je ze, wat Open Vld betreft, veel beter gebruiken voor een serieuze belastingverlaging “besluit de kandidaat burgemeester.

 

Uittreksel Omzendbrief Vlaams Minister van Binnenlands Bestuur:

“Daarnaast verzoek ik de lokale en provinciale overheden met aandrang om inzake het gebruik van de gemeentelijke en provinciale informatiebladen of andere publicaties uitgaande van het bestuur, de nodige kiesheid aan de dag te leggen. Daartoe behoort ook de elektronisch beschikbaar gestelde informatie. 

Deze informatiekanalen hebben tot doel de bevolking op een neutrale en objectieve wijze te informeren over de organisatie en de werking van de diensten en over de gemeentelijke of provinciale activiteiten. Het zijn officiële publicaties van de overheid en niet van een zittende meerderheid. Het gemeentelijk of provinciaal infoblad – of enige andere publicatie verspreid met financiële of andere middelen van de gemeente of provincie – mag dan ook niet politiek gekleurd zijn. 

In ieder geval is het niet mogelijk dat de leden van het college of van de deputatie in het jaar van de verkiezingen, en zelfs daarbuiten, langs die informatiekanalen op een systematische wijze hun verwezenlijkingen van de afgelopen bestuursperiode op een rijtje plaatsen. Dat lijkt mij geen onafhankelijke redactionele bijdrage. Bij officiële overheidsinformatie moet elke schijn van partijdigheid worden geweerd. “